Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Механизъм за обратна връзка и оценка за опазването на околната среда

Механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на ИАОС, свързани с опазването на околната среда

Настоящият Механизъм и инструментариум е разработен в рамките на Дейност 2 от Договор BG05SFOP001-2.009-0031-C01, по проект „Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството свързано с опазването на околната среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Необходимостта от разработване на Механизма и свързания с неговото прилагане инструментариум може да бъде проследена на 2 нива – на ниво ЕС и на национално ниво. В новия Регламент (ЕС) 2018/956 са заложени мерки, които да доведат до подобряване на комуникацията между всички заинтересовани страни и институции, свързани с опазването на околната среда.

Отговорен орган на национално ниво, който е упълномощен да осъществява ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България е ИАОС, който е администрация към Министъра на околната среда и водите. ИАОС проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната среда и информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда за територията на цялата страна. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), който е органът на ЕС, създаден да предоставя навременна, целенасочена, подходяща и достоверна информация за околната среда както на лицата, определящи политиката в тази област, така и на обществеността. ИАОС е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network). Тя е среда за обмен на мнения, възгледи и опит по въпроси от общ интерес за организациите, участващи в ежедневното практическо прилагане на политиките в областта на околната среда.

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ