Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Проверете здравното си досие!

НЗОК съхранява информация за всички медицински дейности, които е заплатила. Всеки гражданин може да посети сайта на касата и да провери какви медицински дейносоти са регистрирани и платени на негово име. Това освен всичко друго би могло да бъде и много ефективна форма на контрол на лечебноите заведения от самите пациенти.
За да се подобри ефективността на контрола върху изразходването на обществения ресурс, вчера Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отправи апел към здравноосигурените граждани активно да проверяват информацията в пациентските си досиета.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИЧНОТО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ

Като здравноосигурителен орган, НЗОК събира медицинска и персонална информация за пациентите, като предпоставка за заплащане на дейностите, извършени от лечебните заведения, партньори на НЗОК. Тази информация се съхранява централизирано в НЗОК и се използва за изграждане на единно пациентско досие на здравноосигурените лица в България.

Персонализираната информационна система (ПИС) съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекарите-специалисти, болничните заведения, лабораториите и аптеките – от 2009 г. досега.

ПИС разполага с информация и за извършените и отчетени дейности от изпълнителите на дентална помощ, както и информация за издадените европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК).

Всеки гражданин може да провери и статуса на извършената дейност (одобрена от НЗОК за плащане, отхвърлена или Нова дейност – предстои обработка в НЗОК).
Системата позволява гражданите да получават уведомления (нотификации) за настъпили събития (напр. промяна в пациентската информация), за събития, които предстоят (напр. годишен профилактичен преглед), както и за деца на възраст до 18 години или подопечно лице (напр. уведомление за правото на периодични профилактични прегледи). Нотификациите се извършват по e-mail, след предварително направен абонамент.

КАК МОЖЕМ ДА ПРОВЕРИМ ИНФОРМАЦИЯТА В МЕДИЦИНСКОТО СИ ДОСИЕ

Всеки здравноосигурен може сам да контролира дали в медицинското му досие е отразена реално получената медицинска дейност чрез електронната услуга на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, рубрика „Услуги за граждани“, подрубрика „Преглед на досие от здравноосигурени лица“.

Медицинските досиета на непълнолетните деца могат да бъдат преглеждани от родителя/ настойника, осъществил избор на общопрактикуващ лекар на детето.

В личното си медицинско досие може „да се влезе“ по няколко начина:

• Чрез Универсален код за достъп (УКД), издаден от НЗОК/РЗОК;
• С Персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите (НАП);
С ПИК на НАП се разширява кръгът на гражданите, които имат достъп до пациентските си досиета.

Механизмът за издаване на ПИК в максимална степен изключва възможността той да бъде получаван от друг човек, тъй като кодът се предоставя лично, срещу лична карта, в запечатан плик. Гражданинът подписва и декларация, в която се съгласява с условието да не предоставя своя ПИК на трети лица и се задължава да изтърпи всички законоустановени последици от нарушаването на това изискване.

Всеки гражданин, който има съмнение за нарушаване на конфиденциалността на кода му, може да предприеме следните стъпки:
Да подаде сигнал за блокиране на ПИК на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700;
Да поиска издаване на нов ПИК чрез електронната услуга на НАП.
От април 2013 г., когато започва да работи новата функционалност на персонализираната информационна система на НЗОК, до момента 75 181 здравноосигурени граждани са прегледали здравните си досиета, достъпвайки в ПИС чрез УКД или ПИК.

• С електронен подпис.
Към настоящия момент от тази възможност са се възползвали 37 869 граждани.

ЗАЩО ДА СИ ИНСТАЛИРАМ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
През юни 2020 г. Националната здравноосигурителна каса стартира мобилно приложение, което предоставя възможност за бърз и лесен достъп до институционална информация, чрез специални нотификационни съобщения на телефона на всеки, който го е инсталирал.

Чрез рубрика ОБРАТНА ВРЪЗКА на мобилното приложение гражданите могат да изразяват мнението си за получените от тях здравни услуги в извънболничната, болничната и денталната помощ, както и в аптеките. Приложението е удобно за ползване и не ангажира потребителите със споделяне на лични данни или данни за лечебното заведение, към което са се обърнали за преглед, изследвания, лечение и т.н. Анкетата може да се попълни дори и в метрото, в автобуса – след като пациентът излезе от контакт с лечебното заведение.

Към момента 1 295 граждани се възползват от мобилното приложение, включително и за да проверят информацията в медицинското си досие.

Ако гражданите не са удовлетворени от дейностите, свързани с оказаната медицинска помощ или установят разминаване в отразените медицински услуги в досието си и действително получената здравна помощ, като:
– отчетена, но неизвършена медицинска дейност;
– качество на медицинската помощ, което не съответства на критериите за качество, определени в националните рамкови договори;
– отказан достъп до медицинска документация;
– получени от изпълнител на медицинска или дентална помощ суми без правно основание;
– поискани от изпълнител на медицинска или дентална помощ, или от лечебно заведение суми, извън заплащаните от НЗОК за предоставени дейности,
те могат да се възползват от правото си, регламентирано в Закона за здравното осигуряване, като подават сигнали пред директора на съответната районна здравноосигурителна каса или пред НЗОК.
Сигнали може да се подават на електронен адрес nzok@nhif.bg, на следните телефони: 02 9659 157, 02 9656 822, 02 9659 254, както и на адреса на Националната здравноосигурителна каса: 1407 София, ул. „Кричим“ №1.
За всеки сигнал ще бъде извършвана проверка от контролните органи на НЗОК/РЗОК и ще бъдат предприети законово установените мерки.

Източник: Право и здраве >

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ