Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Остеопороза | Диагностика (Генетика)

След оценка на състоянието и фамилна анамнеза при съмнение за остеопороза лекарят назначава изследване за измерване на костна плътност, наречено дензитометрия. Обикновено се измерва костната плътност в бедрото, гръбначния стълб и предмишницата. Процедурата е с продължителност между 5 и 15 минути, излага пациентите на много малко облъчване, и е с висока точност.
Костната плътност на пациента се сравнява със средната костна плътност на млад човек от същия пол и раса. Положителните стойности отразяват по-добро здраве на  костите в сравнение с приетите за стандарт. Отрицателните резултати показват ниска костна плътност:

  • над -1 – нормални стойности
  • между -1 и -2,5 – определя се като намалена костна минерална плътност в сравнение с пиковата костна маса (остеопения)
  • -2,5 или по-малко – остеопороза